0 Kč

Všeobecné obchodní podmínky půjčovny

platné od 1.4.2024 pro půjčování sportovního vybavení společností GARY sport s.r.o., se sídlem Havlišova 2406/12, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ02866927, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 82790 (dále jen „pronajímatel“).

Předmět nájmu

  • Předmětem nájmu je vybavení a příslušenství specifikované v zápůjčním listu.
  • Pronajímatel je oprávněným vlastníkem zapůjčeného předmětu nájmu.

   

  Doba nájmu

  • Doba nájmu je uvedena v zápůjčním listu.
  • V případě, že nájemce potřebuje předmět nájmu delší dobu, než je doba uvedená v zápůjčním listu, je povinen informovat o tom pronajímatele před uplynutím sjednané doby a po dohodě s pronajímatelem dobu trvání nájmu prodloužit.
  • Případné vrácení předmětu nájmu před uplynutím doby, na kterou je sjednána, nevyužití části nebo celého předmětu nájmu nezakládá nárok na vrácení již uhrazeného nájemného, nájemci nevzniká nárok na slevu na nájemném, ani nárok na změnu doby nájmu.

   

  Práva a povinnosti nájemce

  • Za přenechání předmětu nájmu uhradí nájemce specifikovaný v zápůjčním listě pronajímateli jednorázový poplatek a složí vratnou kauci dle ceníku půjčovny.
  • Nájemce je povinen předložit platný občanský průkaz.
  • Při předání předmětu nájmu je nájemce povinen si ověřit technický stav a seznámit se s pravidly pro zacházení. Veškerá případná poškození předmětu nájmu jsou uvedena v zápůjčním listu.
  • Nájemce je povinen užívat předmět nájmu výlučně k účelům odpovídajícím jejich povaze, dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a omezovat riziko vzniku poškození majetku pronajímatele či třetích osob.
  • Není-li dohodnuto jinak, nesmí nájemce přenechat předmět nájmu dalším osobám nebo jinak s nimi nakládat v rozporu s jejich účelem.
  • Nájemce se zavazuje vrátit pronajímateli předmět nájmu nepoškozený, neznečištěný, úplný, ve stavu, v němž mu byl předán s přihlédnutím k běžnému opotřebení ve sjednaném termínu a místě vrácení.
  • V případě nedodržení doby nájmu uvedené v zápůjčním listu a prodlení nájemce s vrácením předmětu nájmu je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši dvojnásobku denní sazby nájemného za každý započatý den prodlení, a to až do dne předání předmětu nájmu pronajímateli.
  • V případě vady předmětu nájmu, kterou sám nezpůsobil, má právo nájemce požadovat po pronajímateli výměnu vadného předmětu nájmu za totožné či obdobné.

   

  Práva a povinnosti pronajímatele

  • Pronajímatel má právo požadovat předmět nájmu i před skončením stanovené doby nájmu v případě, že předmět nájmu nájemce neužívá v souladu s jeho účelovým určením.
  • Pronajímatel je povinen předat nájemci předmět nájmu ve stavu způsobilém k řádnému užívání v souladu s jeho účelovým určením.
  • Při převzetí předmětu nájmu od nájemce vrátit nájemci jím složenou zálohu, přičemž v závislosti na stavu předmětu nájmu a míře jeho opotřebení, poškození, zničení apod. ze strany nájemce, tak pronajímatel učiní zcela, částečně, či vůbec.
  • V případě nedodržení těchto všeobecných obchodních podmínek ze strany pronajímatele se zavazuje pronajímatel vrátit finanční částku za předmět nájmu v plné výši včetně kauce pronajímateli.

   

  Odpovědnost za škody

  • Nájemce nese veškerou odpovědnost za škody vzniklé na předmětu nájmu až do doby vrácení.
  • V případě ztráty, zcizení nebo zničení předmětu nájmu uhradí nájemce pronajímateli částku v plné výši maloobchodní ceny.
  • V případě poškození předmětu nájmu je nájemce povinen uhradit celkovou škodu vzniklou pronajímateli, tj. celkové uhrazení opravy v autorizovaném servisu, manipulační poplatky a ušlý zisk pronajímatele v souvislosti s touto událostí.
  • Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nájemcem předmětu nájmu a nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví a majetku nájemce nebo třetích osob, způsobené v souvislosti s užíváním předmětu nájmu po celou dobu nájmu.
  • Předmět nájmu není pojištěn pro případ zcizení, zničení nebo poškození.

   

  Závěrečná ustanovení

  • Ustanovení neupravená těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky.
  • Místně příslušným soudem je Městský soud Brno.
  • Při nevrácení předmětu nájmu do 7 dnů po ukončení doby nájmu, specifikované v zápůjčním listu, je předmět nájmu považován za zcizený a složená kauce propadá pronajímateli v plné výši. Pokud výše složené kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 5 pracovních dnů nedohodnou-li se nájemce s pronajímatelem jinak.

   

  Zpracování osobních údajů

  Nájemce v rámci využití služeb pronajímatele, uděluje tímto pronajímateli svůj souhlas, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovával tyto osobní údaje:                     

  •  jméno a příjmení
  • adresa
  • telefonní číslo
  • e-mail
  • číslo OP

  Jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mail a číslo OP je nutné zpracovat za účelem zajištění identifikace nájemce při zápůjčce předmětu nájmu, dále k vzájemné komunikaci a zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Osobní údaje nájemce pronajímatel zpracovává a uchovává po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování a dále po dobu 5 let ode dne ukončení zápůjčky.

  S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

  Zpracování osobních údajů je prováděno pronajímatelem.

  Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  Oblíbené produkty

  Půjčení nosiče kol Yakima Frontloader

  Jedinečný střešní nosič kol používá uchycení o pneumatiku předního kola, poskytuje tak možnost…

  10 variant

  Půjčení nosiče kol Yakima Frontloader
  Cena:
  od 150 Kč s DPH

  Půjčení paddleboardu Hydro Force Oceana Combo XL 10'

  Univerzální model vhodný do všech typů vod s kajakovou sedačkou a kombinovaným 4 dílným pádlem,…

  10 variant

  Půjčení paddleboardu Hydro Force Oceana Combo XL 10'
  Cena:
  od 350 Kč s DPH

  Půjčení autostanu Wild Camp Colorado 140

  Autostan s plochou na spaní 140 x 240 cm je perfektním řešením pro všechny, kteří oceňují pohodlí a…

  10 variant

  Půjčení autostanu Wild Camp Colorado 140
  Cena:
  od 550 Kč s DPH

  Blog

  Archív